21cgc

 

new believer

 
  sermon on the mount
 
greeting
 
 
  email  
column
2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012
살고자 하는 마음을 가진 사람은 누구든 무엇이든 언제든 질문주세요!

 

21세기 은혜교회는          살고자하는 마음을 가진 사람이라면          그가 남자든 여자든          나이가 많든 적든          가난하든 부하든          지위가 높든 낮든          배움이 있든 없든          귀하든 천하든          지난날 어떠한 사람이었든 현재 어떠하든          누구나 따뜻하게 환영합니다.